שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

לראשונה הנחיות לגבי פעילות עסקית של עמותה

רשות התאגידים פרסמה להערות הציבור הנחיות לגבי האפשרויות והמגבלות של פעילות עסקית הנעשית על ידי עמותה.
עו"ד איתן צחור "נראה שבטיוטת החוזר הנוכחי משתנה הגישה כמעט מהקצה לקצה, כאשר עמדתו של הרשם היא שביצוע פעילות עסקית אשר תצמצם את תלות העמותה בתורמים וגורמים חיצוניים הינה מגמה רצויה ומומלצת".

29/11/2012

מטרת הפרסום שכרגע פורסם להערות הציבור, הוא להנחות את הארגונים לגבי פעילויות עיסקיות מותרת, שיקולים בעת ביצוע ההחלטה ודיווח עליה בתוך הארגון. כך דורש רשם התאגידים, שההחלטה להכנס לפעילות עיסקית תתקבל על ידי הועד המנהל של העמותה, אשר יעדכן מראש את האסיפה הכללית אם מדובר בהחלטה משמעותית למצבה הפיננסית של העמותה. הדיון בועד המנהל יתועד (רשם העמותות עשוי לבקש לבחון את הפרוטוקול בכדי לבחון את הליך קבלת ההחלטות בועד המנהל). כמו כן על ועדת הביקורת יוטל לפקח גם על הפעילות העיסקית.

רשם התאגידים מפרט את השיקולים שיש להתיחס אליהם במסגרת הדיון על כניסה לפעילות עיסקים: רמת הסיכון של העסק והאם יעשה שימוש סביר בנכסיה ותשתמר טובת העמותה ומטרותיה. האם קיימת התמחות של העמותה בתחום שבו היא מעוניינת לפעול באופן עיסקי. קיומה של הצדקה עיסקית לכניסה לפעילות, בחינה מקצועית ותכנון של היבטי המס, דרישות רגולטוריות, דרישות מצד רשויות מנהליות, החשב כללי, ואחרים. קיומה של יכולת מקצועית, בחינת כדאיות הפעילות העיסקית ועוד.

 

תחומים נוספים שאליהם מתיחס המסמך, הם פעילות עסקית בשיתוף עם תאגידים קשורים, הקמת חברה ע"י עמותה, שליטה בפעילות, הבטחת זכויות העמותה בחברה המשותפת, זכות וטו בנושאים מהותיים ועוד. האיסור על העסקת חברי ועד או חברי ועדת ביקורת בעמותה, ולקבלת שירותים בשכר מבעלי תפקידים אלה, יחולו גם על העסקתם או על קבלת שירותים מהם על ידי החברה, ותיאסר העסקתם של חברי ועד וחברי ועדת ביקורת בעמותה כנושאי משרה בשכר בחברה.

עו"ד איתן צחור, מומחה למלכ"רים ויו"ר ועדת עמותות ומלכ"רים בלשכת עורכי הדין:

"נראה כי גם מרבית התנאים והסייגים הקבועים בטיוטת החוזר הינם סבירים ומוצדקים. אחד החידושים הוא למשל ההיתר לפעול יחד עם גופים אחרים לפעילות עסקית משותפת. כך גם החידוש בדבר ההיתר להשכיר נכסי העמותה שאינם בשימוש לגופים אחרים. מהבט זה דרישותיו של הרשם תואמות את הגישה החדשה. כך למשל הצורך בהפרדה מוחלטת בניהול החשבונות, ובדרך קבלת ההחלטות (ע"י הועד המנהל וועדת הביקורת). מובן מאליו שקיימת הצדקה לבחינה יסודית של ההשקעה לבל תקלע העמותה בשל הפעילות העסקית לחובות שיפגעו בפעילותה הרגילה ובמטרותיה.

טיוטת החוזר אף ממליצה על השיקולים הכלכליים והחוקיים שעל העמותה לבצע בטרם השקעה עסקית כאמור (רמת הסיכון, זיקה לפעילות העמותה ולנכסיה, פעילות שבה לעמותה נסיון, כדאיות הפעולה ומכירתה). אגב, האפשרות למכור את הפעילות תואמת את הגישה שבכל הכרוך בפעילות השוטפת אין הבדל רב בין עמותה לגוף עסקי.

בין יתר המלצות החוזר החדש מוצע לבחון ולשקול את ההיקף הצפוי של הפעילות. בהקשר להבט המסוי מרמז החוזר על מניעת תכנון מס גרוע , וזאת במקרה של חלוקת דיבידינד מהחברה העסקית לעמותה, אשר כידוע לוקה במס מוגבר. ביחס לשיתוף פעולה עם גופים אחרים ממליץ החוזר שלא לחרוג ממצב שבו לעמותה שליטה בגוף העסקי (51%] ורק במקרים חריגים לסטות מכך.

באשר למקרים בהם העמותה במיעוט עליה להקפיד באופן מיוחד על שמירת זכויותיה. החוזר מתיר לנושאי משרה בעמותה לשמש דירקטורים גם בגוף העסקי אולם יש להגביל את שכרם בהתאם לתקנות הגמול על פי חוק העמותות.

לדעתנו עצם ההיתר לכך מהווה חידוש מרענן. אין החוזר מפרט מצב בו שכיר בעמותה משמש גם בתפקיד בגוף העסקי ומקבל שכר מלא עבור עבודה נוספת זו. סביר להניח שאין מניעה לכך שכן השכיר מועסק כגורם שאינו תלוי בהוראות חוק העמותות, כל עוד המדובר בפעילות בתום לב.

הערה עקרונית אחת ביחס לחוזר המקצועי היא האיסור על נושאי משרה וחברי עמותה לשמש כבעלי מניות באופן אישי בגוף העסקי, שכן יש בכך לדעת הרשם משום חלוקת רווחים. לדעתנו אין הדבר בהכרח כך. שכן לעתים אין מנוס ממצב שבו בעלי המניות בגוף העסקי הינם נושאי משרה בעמותה וכי החזקה זו נעשית לטובת העמותה בלבד, כאילוץ. כך למשל עדיף לפחות מבחינה מיסויית שלא להקים חברות בת, אלא חברות "אחיות" בהן שולטים חברי העמותה עצמם גם בגוף העסקי, תוך הקפדה שלא יפעלו למען עצמם. לבסוף מתייחס החוזר למגמה החדשה לעודד "עסקים חברתיים" שבהם נושא הרווח הוא מישני. ביחס לעסקים אלה העידוד לקיומם על פי טיוטת החוזר הוא רב. לא נותר אלא לברך על חוזרים מסוג זה מצד הרשות".

 

הערות ניתן להעביר עד ליום 31.12.12, לתיבת המייל Moked-amutot@justice.gov.il

למסמך לחצו כאן

אלון בכר, ראש ראשות התאגידים ידבר על ההנחיות לפעילות עיסקית של עמותות ב"נפגשים בשלישי" - השפעת המגזרים השונים על אלכ"רים, יום עיון שעורכים שתיל והמחלקה למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה, 4.12.2012. לפרטים לחצו כאן 


מערכת הזווית השלישית

 לוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive